Genstat คือซอฟต์แวร์สถิติที่มีฟังก์ชันทางสิถิติที่คลอบคลุมทุกสาขางานวิจัย มีเครื่องมือในการออกแบบการทดลอง (Design of experiment) ที่หลากหลาย และผู้ใช้สามารถใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน จนกระทั้งสถิติขั้นสูง อย่าง Mixed models ได้อย่างง่ายดาย ด้วย user interface ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

 

 • สามารถสร้างตารางข้อมูลได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ Genstat
 • สามารถดึงไฟล์จาก Excel หรือแปลงไฟล์เป็น Excel ได้
 • แสดงผลการวิเคราะห์เป็นกราฟ เช่น histograms, boxplots, scatter plots, line graphs, trellis plots, contour และ 3-dimensional surface plots
 • สรุปและเปรียบเทียบข้อมูลด้วยการรายงานแบบตาราง fitted distributions, และการทดสอบทั่วไป เช่น t-tests, Chi-square test และการทดสอบแบบนอนพาราเมตริก (nonparametric)
 • การแปลงข้อมูลโดยใช้การคำนวนทั่วไปที่ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติ
 • มี Model relationship ระหว่างตัวแปรทั้งเป็น linear regression และ nonlinear regression, generalized Linear model (GLM), generalized additive models (GLM), generalized linear mixed models หรือ hierarchical generalized linear models
 • การวิเคราะห์ผลการทดลอง ด้วย one-way analysis of variance (ANOVA) ไปสู่การออกแบบที่ซับซ้อนที่มีค่าความแปรปรวนหลายค่า โดยใช้ balanced-ANOVA หรือ REML รวมถึง modelling of correlation structures
 • การตรวจสอบการออกแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือจำนวนซ้ำ ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบผลจากที่คาดการณ์ไว้
 • การแยกแยะรูปแบบของข้อมูลโดยใช้วิธี multivariate techniques เช่น canonical variates analysis, principal components analysis, principal coordinates analysis, correspondence analysis, partial least squares, classification trees และ cluster analysis
 • การวิเคราะห์ผลจาก stratified หรือ unstructured surveys
 • การทำ control chart, Pareto tables และการคำนวณ capability statistics
 • การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series) โดยใช้ Box-Jenkins models หรือ spectral analysis
 • การวิเคราะห์ repeated measurements โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน หรือ การใช้ ante dependence structure หรือโดย modelling the correlation over time
 • การวิเคราะห์ spatial patterns โดยใช้ Kriging หรือ spatial point processes โดยเทคนิคเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในงานด้านการเกษตร ด้านระบบนิเวศ พันธุศาสตร์ การแพทย์ และงานด้านอื่นๆ ทางชีววิทยา รวมทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพ เศษฐกิจและสังคม โดยที่จริงแล้วสามารถใช้ได้ในทุกงานวิจัย ธุรกิจ การศึกษา หรือทุกด้านที่มีการใช้สถิติ

 

ทำไมถึงเลือก Genstat®?

 1. ทุกฟังก์ชันของการวิเคราะห์สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
 2. การใช้งานสถิติขั้นสูง ที่ถูกสร้างอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานที่สะดวกสบาย
 3. ทุกอัลกอลิทึม มีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ
 4. มีเมนูช่วยเหลือ ในทุกฟังก์ชั่นการทำงาน
 5. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบออนไลน์ได้
 6. ทุกคำสั่งการทำงานจะถูกบันทึกอัตโนมัติใน Input Log
 7. หน้า Output สามารถแปลงเป็นรูปแบบการรายงานผล สำหรับงานวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้โดยตรง

 

Genstat Versions

Latest Genstat version 19

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ (System requirements)

 • Pentium 4 or AMD Athlon 64
 • 64 MB RAM
 • 230 MB hard disk space for full installation

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (Support operating system)

 • Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 and later

Genstat Interface

 

Statistical analysis and graphic present in Genstat

 

การนำไปใช้งาน

Genstat คือซอฟต์แวร์ทางสถิติที่มีฟังก์ชันทางสิถิติที่คลอบคลุมทุกสาขางานวิจัย

การพัฒนา Genstat เริ่มขึ้นที่ Rothamsted เมื่อ John Nelder ได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถิติที่ Rothamsted ในปี 1968 ต่อมาเมื่อ John nelder ได้เกษียณจาก Rothamsted  ทำให้ Roger Payne ได้เข้ารับตำแหน่งนี้แทนในปี 1985 และคงบทบาทในการเป็นหัวหน้าของ VSNi ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ Genstat ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างงานทางสถิติคอมพิวเตอร์ และการได้รับคำปรึกษาจาก Rothamsted ความสัมพันธ์ระหว่าง VSNi และ Rothamsted ได้พัฒนาควบคู่กับไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานของเราบางส่วนก็ในดำรงตำแหน่งในศูนย์วิจัยให้นี้ด้วย อีกทั้งในตัวGenstat ยังมีทฤษฎีและวิธีทางสถิติต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาโดย นักสถิติของ Rothamsted ยกตัวอย่างเช่น generalized linear models ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย John Nelder หรือ general balance โดย John Nelder เป็นผู้เริ่มพัฒนาและ Roger Payne ได้มารับช่วงพัฒนาต่อ, canonical variates analysis ที่พัฒนาโดย John Gower และ REML analysis of mixed models ที่ได้รับการพัฒนาโดย Robin Thompson ซอฟต์แวร์ Genstat ถือได้ว่ามีประวัติที่ยาวนานมาก และได้ช่วยสร้างการวิจัยทางสถิติใหม่ๆ ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่องานวิจัยทางด้านชีววิทยาเราเชื่อว่าซอฟต์แวร์นี้ทำให้เราทราบความต้องการที่แท้จริงที่นักสถิติและนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา สถาบัน Numerical Algorithms Group (NAG) เป็นหนึ่งในสถาบันแรกๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสถิติทางคณิตศาสตร์ มีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ visualization software ในปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษา, รัฐบาล และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก เป็นผู้ใช้บริการของ NAG มามากกว่า 30 ปี  ในปี 1971 NAG ได้พัฒนาห้องสมุดซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นแห่งแรก ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเวลานานและกลายเป็นชุมนุมห้องสมุดคณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีการทางสถิติที่ใหญ่ที่สุด เราได้รับผลประโยชน์จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยผู้ถือหุ้นของเรา ซึ่งเป็นตัวแทนของ คณะผู้บริหาร VSNi พวกเขาได้ขยายความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของเรา รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาและยังแนะนำแนวทางในการดำเนินการของเรา

Genstat Quality Assurance

If you prefer you can read this as a pdf. At VSN International, we recognize that your analyses depend on the accuracy and validity of our software. We therefore take great care to check that the results that we produce are reliable and correct. This document summarizes some of the methods that we use to achieve this.

 

Accuracy

We use algorithms that are designed to give numerical accuracy and stability. These are mainly produced in-house by our team of well-trained developers. We also make use of the renowned and carefully-validated algorithms produced by the Numerical Algorithms Group (one of our shareholders).

 

Correctness

We check the Genstat directives using an extensive suite of test programs whose results have been checked by

 • reproducing analyses and comparing the results for representative data sets using alternative methods e.g. anova and regression, reml and anova, etc.
 • by explicit calculation, using Genstat’s ability to perform general matrix and vector calculations
 • by hand calculation where feasible
 • comparing our results with those in published books and refereed journal papers
 • by comparing with the results from other software systems

Procedures in the Genstat Procedure Library are assessed by an Editorial Board, who use similar methods to check that accepted procedures are useful, reliable and accompanied by clear documentation.

 

Quality

 • Our technical staff have considerable experience of software development, dating back to the early 1970’s.
 • They all have degree and post-graduate qualifications in statistics or computing.
 • They enjoy close collaborative links with research statisticians at organizations including Rothamsted Research and New South Wales Department of Primary Industry.
 • They also operate as members of the research community, attending and presenting papers at scientific meetings and conferences; this helps to ensure that they are up-to-date with current statistical research.
 • All our staff subscribe to the concept of self-development to enhance our skills to the benefit of VSNi’s activities, and VSNi has recognized the importance of this activity by becoming certified under the UK Government’s Investors in People scheme.

 

Reliability

 • The underlying material for our software (source code, test suites, documentation etc) is held in a secure archive that uses the source-control system Subversion. This keeps a formal record of every change, with explanatory documentation to explain why it was made, and allows us to step back accurately and reliably to earlier versions to facilitate the diagnosis and correction of errors.
 • To guard against mistakes, our extensive suite of test programs is run after every substantive change.
 • Each new release undergoes a period of at least 2 months of beta-testing by committed users to check its reliability under “field conditions”. A formal reporting process is followed to ensure that errors are logged and corrected.
 • Flaws and errors subsequently reported in the full release are also logged in a formal system, and patches and service packs are produced in a timely way to correct them.
 • We should also place on record the fact that many of the core Genstat algorithms have been in intensive use for many years by a wide population of very disparate users. You can therefore base your confidence in Genstat, not only on our efforts but also on the accumulated efforts of your peers.

 

Support

We recognize the crucial safety-net that timely, well-informed and helpful support can provide for our supported users.

 • We handle all our support calls in-house: you will not be sent ill-informed replies from an off-shore call center.
 • We enter support enquiries into a monitoring system to ensure that they do not become lost or forgotten.
 • Our target, achieved with over 99% success, is to provide a reply within one working day.
 • Our technical staff are fully involved in support, so you are guaranteed a well-informed answer. Their involvement also ensures that flaws that are reported through support receive appropriate priority in our development. Where a flaw can be corrected quickly, a software patch will be formed. Alternatively, we endeavour to provide a work-around.
 • We are happy to provide statistical advice and assistance as well as computing support. If your request is too complicated for a quick response, we will endeavour to offer you an acceptable consulting contract.
 • In addition to our formal support service we also maintain web-based discussion listsfor Genstat and ASreml on the VSNi website. Although, these are intended mainly to provide a forum for users’ views and self-help, we do monitor the discussions so that we can answer any more-challenging queries.

 

Good statistical practice

Our technical development team includes statisticians with considerable experience of statistical consulting and teaching. We are thus very aware of the issues that can arise when statistical software is used by people with limited statistical experience or training. The menus, interfaced and algorithms in Genstat are designed to help these users to use statistics effectively and correctly. For example

 • the menus for more sophisticated methods, such as generalized linear models, are designed to build naturally on more familiar methods, such as linear regression, to ease your transition into more advanced techniques
 • we make a clear distinction between categorical variables (i.e. factors) and continuous numerical variables (variates) to help you to avoid using these in inappropriate ways
 • the output window supports context-sensitive help to explain unfamiliar terms
 • we use general algorithms, for example in our facilities in Genstat for anova, regression and reml, to avoid artificial constraints on the size of complexity of your analyses
 • Genstat has a simple but powerful command language that allows you to access its full range of methods
 • we have clear documentation and on-line help, and an extensive set of examples of the commands that are accessible through a specially designed menu
 • the Genstat command language can be used as a general-purpose programming language so that you can develop or modify methods to match your own requirements
 • development of new or customized methods is facilitated by the fact that the Genstat Procedure Library is open-source, with a menu to access the source code of any of the Library procedures
 • We are not willing to provide questionable types of analysis even though some of these may have achieved misguided popularity elsewhere!

 

The future

We recognize the importance of keeping you up-to-date with new developments in statistics and computing. We thus have a regular schedule of new releases. Genstat itself has for many years followed an annual release schedule. Its new Editions generally include not only new statistical methodology but also enhanced interfaces, new documentation and updates to cater for any recent new releases of MS Windows.