ผลิตภัณฑ์

เราขอมอบซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกสาขางานวิจัย

ตัวเลือกที่ดีที่สุ สำหรับการวิเคราะห์ Big data และ Mixed models

ระบบการจัดการข้อมูลสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช (plant breeding)

DIB เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลระบบดิจิตอลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

Application สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช ที่ช่วยในการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

This project is a fully developed cloud based database system that facilitates the identity management of farm animals to support breeders.