เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตร (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

Digital technology for agriculture (plant breeding) forum

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สถานที่ ห้อง Lecture 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ห้อง Business center, D tower ชั้น 2 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียน http://bit.ly/2N7siVO 

ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

 

เนื้อหา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  1. ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีกับการปรับปรุงพันธุ์พืชยุคใหม่ (The importance role of technology in modern plant breeding)
  2. การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หัวใจความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์
    (Data collection, data management, data analysis: The heart of breeding work)
  3. ภาพรวมการใช้งานระบบจัดการข้อมูล Breeding Management System (BMS) ในประเทศไทย
    (The overview of BMS deployment in Thailand)
  4. Breeding Management System: A comprehensive tool for Plant breeding
  5. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทัล (Breeder Assistant) (Data digitalization tool (Breeder Assistant))
  6. เครื่องมือจัดการข้อมูลเมล็ดพันธุ์เชิงพานิชย์ (Seed inventory management tool for commercial use)