เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตร (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

Digital technology for agriculture (plant breeding) forum

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สถานที่ ห้อง Lecture 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียน http://bit.ly/2N7siVO 

ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เนื้อหา

  1. ภาพรวมการใช้งานระบบจัดการข้อมูล Breeding Management System (BMS) ในประเทศไทย (The overview of Breeding Management System (BMS) deployment in Thailand)
  1. ระบบสืบค้นเชื้อพันธุกรรมจากฐานข้อมูล BMS (Cloud based germplasm browser from BMS database)
  1. ระบบจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมสำหรับงานปรับปรุงพันธุ์ยุคใหม่ (Genotyping data management system for modern breeding)
  1. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล: หัวใจสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ (Statistics & Data analysis: the heart of breeding work)
  1. เครื่องมือจัดการข้อมูลเมล็ดพันธุ์เชิงพานิชย์ (Seed inventory management tool for commercial use)
  2. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทัล (Breeder Assistant) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Data digitalization tool (Breeder Assistant) and related technology)