fbpx

Authentication

ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะใช้อีเมล์และรหัสผ่านในการยืนยันตัวตน เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์  (Cloud Storage)